کمیته علمی کنفرانس

 

دکتر احسان طاهری

دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر سعید قره باقی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

دکتر محمد رضا مطهری

دانشگاه اراک

 

دکتر کوروش نصرالله زاده

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

دکتر حمید رضا بابایی

پژوهشکده فرهنگ،هنر،معماری جهاد دانشگاهی

 

دکتر علی سنایی راد

دانشگاه اراک

 

دکتر محمد علی ارجمند

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر حیدر جهانبخش

دانشگاه پیام نور

 

دکتر حسن قاسم زاده

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

دکتر افشین خشند

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

دکتر حسن شرفی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

دکترعلی قریشیان امیری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکترفرزاد دلیری

دانشگاه صنعتی سجاد

 

دکتر محمدرضا کاویانپور

دانشگاه شهید بهشتی