مهندسی عمران: عمران و توسعه پایدار شهری مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري مديريت بحران قليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك هندسي تخريب در صنعت ساختمان

معماری: جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی معماری و توریسم فرهنگی چالش های معماری معاصر در کلان شهرها فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها توریسم و معماری معاصر در 1404 اقتصاد، توریسم، فرهنگ المان های معماری و سیمای شهری معماری فرهنگ، فرهنگ معماری پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری المان های اسلامی و توریسم فرهنگی المان های ماندگار و توریسم فرهنگی توسعه و مکان یابی هتل در مرکزیت یا حومه شهر تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم معماری نوستالژیک نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها مفهوم شناسی معماری و شهرسازی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی معماری تزءینی یا مفهوم در معماری معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم و تمامی موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

شهرسازی: طراحی شهری – برنامه ریزی شهری – درک و بیان محیط شهری – آمار در شهرنشینی – طراحی در شهرسازی – حقوق و قوانین شهری نقشه برداری در شهرسازی مبانی روشهای طراحی شهری – شناخت فضای شهری – تحلیل فضای شهری – مدل های کمی شهرسازی – مبانی روشهای برنامه ریزی – شهرسازی اسلامی روش تحقیق در شهرسازی – طرح شهرسازی – برنامه ریزی منطقه و ناحیه ای تکنیکهای طراحی شهری – تکنیکهای برنامه ریزی شهری – جمعیت شناسی شهری – چالشهای شهرسازی