این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرائی کنفرانس

دکترمحمد علی رمضان پور 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

دکتر حیدر جهانبخش
دانشگاه پیام نوردکتر حکمت امیری
دانشگاه لرستاندکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در مجله علمی تخصصی آنالیز سازه-زلزله
به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می رساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین دبیر خانه اجرایی کنفرانس و دفتر مجله آنالیز سازه-زلزله به آدرس : www.civil-strj.iau-maragheh.ac.ir مقرر گردید مقالات برگزیده کنفرانس مرتبط با محورهای مجله در مجله مذکور جهت چاپ ارسال گردند. لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.لازم به توضیح است هم اکنون این مجله دارای رتبه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و جهت دریافت رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم نیز اقدام گردیده است.

 به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می رساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین دبیر خانه اجرایی کنفرانس و دفتر مجله آنالیز سازه-زلزله به آدرس : www.civil-strj.iau-maragheh.ac.ir  مقرر گردید مقالات برگزیده کنفرانس مرتبط با محورهای مجله در مجله مذکور جهت چاپ ارسال گردند. لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.لازم به توضیح است هم اکنون این مجله دارای رتبه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.


back2017-10-05Voting is3 time